Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego „www.e-sklep.koh-i-noor.pl” zwanego dalej Sklepem Internetowym prowadzonym przez KOH-I-NOOR Hardtmuth Polska Sp. z o.o., ul. Stara Droga 48, Harbutowice, 43-430 Skoczów, NIP: 548-23-49-257, zwana dalej Spółką.

Polityka prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Sklepu Internetowego przy oferowaniu towarów, w procesie sprzedaży, obsługi i kontaktów między stronami. 

Jednym z najważniejszych celów spółki jest zaufanie Klientów, które wynika miedzy innymi z szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Spółka przestrzega przepisów krajowych w tym zakresie oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016.

1.       Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Sklep Internetowy jest KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stara Droga 48, Harbutowice, 43-430 Skoczów,  NIP: 548-23-49-257.

2.       Dane są pozyskiwane przez Administratora w procesie rejestracji w Sklepie Internetowym w formularzu rejestracyjnym, a ich autentyczność potwierdzana jest e-mailem aktywacyjnym wysyłanym do Użytkownika w procesie rejestracji oraz w czasie kontaktów z Użytkownikami Sklepu Internetowego i zbierania opinii.

3.       Gromadzone są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dla dokumentów sprzedaży i wysyłki towaru, nr konta bankowego, nr karty płatniczej. Dane są w formacie umożliwiającym ich przenoszenie między systemami. Administrator gromadzi tylko i wyłącznie dane niezbędne do obsługi Sklepu Internetowego.

4.       Do swoich danych osobowych, każdy Użytkownik ma zagwarantowane prawo do:
- dostępu
- sprostowania
- usunięcia
- ograniczenia
- przeniesienia

5.       Użytkownik w każdym momencie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym. Administrator taki sprzeciw wykona w trybie wynikającym z przepisów prawa. Użytkownik zgłaszając sprzeciw, żądając usunięcia, ograniczenia, przeniesienia danych osobowych powinien uwzględnić to, że uniemożliwi to świadczenie usług w Sklepie Internetowym w sposób prawidłowy. Dane przetwarzane są tylko dla celów związanych z realizacją zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Spółkę.

6.       Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

7.       Dane Użytkowników są przetwarzane na czas niezbędny do realizacji transakcji, potrzeby zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń i czasu wynikającego z innych przepisów prawa (np. fiskalnych). Administrator przypomina, że dane mogą zostać usunięte, jednakże w takim trybie, jakim zezwalają na to inne przepisy.

8.       Dane Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji procesów wynikających z prowadzenia Sklepu Internetowego przez Spółkę. Spółka pozyskuje dane udostępnione przez Użytkowników dobrowolnie w procesie rejestracji w formularzu zakładania konta Klienta, w formularzu kontaktowym lub po nawiązaniu kontaktu ze Sklepem drogą e-mail. Bez pozyskanych danych osobowych Spółka nie jest stanie zrealizować zamówień składanych przez Klientów, ani prowadzić serwisu posprzedażowego, czy odpowiadać na zapytania składane przez Użytkowników Sklepu.

9.       Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego przekazywane są:
- operatorom logistycznym świadczącym usługi kurierskie
- do Banku/ów prowadzących rachunki Spółki
- operatora płatności bezgotówkowych, internetowych

Przekazywane są w zakresie niezbędnym do wykonania usługi obsługi Sklepu Internetowego. Użytkownik dokonując zakupu w Sklepie Internetowym wybiera formę dostawy i rodzaj zapłaty, a co za tym idzie dokonuje wyboru firmy kurierskiej, banku lub operatora płatności internetowych, którym zostaną przekazane dane osobowe. Informacje o tym, jakie podmioty świadczą usługi kurierskie, jaki bank zajmuje się obsługą Sklepu czy o operatorze płatniczym znajdują się w regulaminie Sklepu Internetowego oraz na stronach Sklepu.
Administrator przekaże dane Użytkowników podmiotom uprawnionym na mocy prawa, takim jak policja, prokuratura, organy celno-skarbowe, czy sąd w sytuacji, kiedy te wystąpią o udostępnienie danych w ramach działań prowadzonych przez te organy w zakresie, jakim są wymagane przez te organy. Dane także zostaną przekazane wcześniej wymienionym organom w sytuacji, kiedy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu Sklepu lub umyślnie narazi Sklep na szkody materialne, lub będzie działał na szkodę Administratora.

W trakcie dokonywania płatności internetowej, lub za pośrednictwem banku, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych logowania w tych systemach, jeżeli posiada tam konto Użytkownika, wtedy obowiązuje polityka prywatności dostawcy usługi płatności.
W przypadku korzystania z własnych kont Użytkownika w systemach podmiotów kurierskich w celu odebrania przesyłki, jej przekierowania itp., Użytkownika logującego się do takiego systemu obowiązuje polityka prywatności dostawcy usługi kurierskiej.

10.   Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia transakcji w Sklepie oraz komunikacji z Użytkownikami art. 6 p. 1 lit. b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016. lub  art. 6. ust. 1  lit. f tego Rozporządzenia, czyli prawnie uzasadniony  interes realizowany przez KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o., czyli sprawy prowadzone przez pracowników Administratora dotyczące przedmiotu jego działalności, korespondencji w sprawie reklamacji, pytań o towary z oferty Administratora, newsletterów, marketingu oraz usług świadczonych przez usługodawców niezbędnych do przeprowadzenia i serwisu transakcji dokonanych na stronach Sklepu Internetowego, takich jak firmy kurierskie, bank, czy operator płatności internetowych.

11.   Gromadzone dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, nienadzorowaną modyfikacją i usunięciem. Administrator stosuje odpowiednie środki zabezpieczenia takie jak zabezpieczenie fizycznego dostępu do obiektów, serwerów, sieci komputerowej i komputerów, odpowiednie urządzenia warstwy fizycznej sieci jak routery i wydzielenie podsieci ogólnodostępnych i sieci zakładowych, odpowiednie środki chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem, czy tworzenie kopii bezpieczeństwa. Do danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności i postępowania godnie z przyjętymi zakładowymi procedurami bezpieczeństwa.

12.   Dane są tylko i wyłącznie gromadzone w celach, na, które Użytkownik wyraził zgodę i nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów wskazanych w niniejszej Polityce i organom uprawnionym do przetwarzania danych na mocy prawa.

13.   Celem świadczenia jak najlepszej, jakości usług Sklepu Internetowego, zbierania opinii o towarach jak i wymiany informacji miedzy Użytkownikami Sklepu, Użytkownik ma prawo umieszczenia publicznej opinii, z którą mogą zapoznać się wszyscy użytkownicy internetu, nawet niezarejestrowani w Sklepie. Informacja taka jest opatrzona takim podpisem, o jakim zdecyduje Użytkownik Sklepu, czyli autor opinii.

14.   Żądania wynikające z zapisów rozporządzenia ochrony danych należy kierować na adres: koh@koh-i-noor.pl.

15.   Udostępnione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.