Regulamin Akcji Promocyjnej

„KOLOROWANKA ZA 1 GR” 

 1. Zasady ogólne 
  1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „KOLOROWANKA ZA 1GR” (dalej jako „Promocja”) jest KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o.( dalej jako „Organizator”) z siedzibą w Harbutowicach przy ul. Stara Droga 48, 43-430 Skoczów.
  2. Promocja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem ( dalej jako „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Promocja obowiązuje w dniach od 22 grudnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów i realizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: e-sklep.koh-i-noor.pl (dalej jako „Punkt Sprzedaży”).
  4. Organizator zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmian w ofercie objętej promocją, w tym zarówno co do ilości, ceny oraz rodzaju towarów sprzedawanych po preferencyjnej cenie za 1 grosz oraz do zmian innych postanowień Regulaminu.
 1. Warunki uczestnictwa
  1. Promocja, prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin, ma charakter otwartej akcji konsumenckiej i ma na celu uatrakcyjnienie i zwiększenie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży Organizatora.
  2. Do udziału w Promocji jest uprawniony każda osoba, będąca klientem Punktu Sprzedaży dalej jako „Uczestnik”, która spełnia warunki uczestnictwa.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu promocyjnego w Punkcie Sprzedaży Organizatora, w okresie trwania Promocji.
  4. Za zakup promocyjny uważa się zakup dowolnych towarów z oferty handlowej dostępnej w Punkcie Sprzedaży Organizatora o wartości co najmniej 200,00 zł brutto.
  5. Do wartości zakupu promocyjnego nie będą wliczane koszty dostawy.
  6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (karta dużej rodziny, karta stałego klienta)
 1. Zasady Akcji Promocyjnej
  1. W ramach Promocji każdemu uprawnionemu Uczestnikowi, tj. spełniającemu warunki uczestnictwa do złożonego w Punkcie Sprzedaży zamówienia z zakupem promocyjnym, o którym mowa w pkt 2.4 Regulaminu przypisywany jest towar o nazwie KIN Kolorowanka dla dorosłych A4 64 STR 987/3010 cena rynkowa 15,50 zł brutto po preferencyjnej cenie za 1 grosz. 
  2. Jeżeli Uczestnik dokona zwrotu towarów wyszczególnionych na dowodzie zakupu, który wziął udział w Promocji i przez to wartość zrealizowanego zakupu promocyjnego spadnie poniżej wartości 200,00 zł brutto Organizator może zobowiązać Uczestnika do zwrotu zakupionego towaru po preferencyjnej cenie za 1 groszy. Zwracany towar musi być przekazany tego samego dnia, w którym Uczestnik dokonuje zwrotu towaru i musi być on niezniszczony.
  3. Rezygnację z udziału w akcji promocyjnej można zgłaszać Organizatorowi wysyłając wiadomość o treści „Rezygnacja KOLOROWANKA” na adres e-mail: e-sklep@koh-i-noor.pl bezpośrednio po złożeniu zamówienia w Punkcie Sprzedaży. 

 

 1. Reklamacje
  1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją.
  2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji.
  3. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na
  4. adres e-sklep@koh-i-noor.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja do Promocji KOLOROWANKA ZA 1GR ” albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej.
  5. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
  6. Reklamacje rozpatruje Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
  7. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7(siedmiu) dni od dnia jej otrzymania, chyba że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużany.
  8. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
  9. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 1. Dane osobowe

 

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Promocji przez Uczestników jest KOH-I-NOOR HARDMUTH POLSKA sp. z o.o..
  2. 2. Administrator danych osobowych informuje, że:
 1. dane osobowe Uczestnika Promocji pozyskane przez Administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszej Promocji, tj. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Promocji,
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Promocji na podstawie art.6 ust. 1 pkt c) oraz art.6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 65/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE. L. z 2016r. nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rozpatrzenia ewentualnej reklamacji,
 4. Uczestnikowi przysługuje:
 • prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora lub na adres e-mail: e-sklep@koh-i-noor.pl
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 2. dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Promocji, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych prawnie,
 3. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Promocją,
 4. dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 5. dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie Komisja powołana przez Organizatora.
  2. Z Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Organizatora oraz w Sklepie Internetowym
  3. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno- reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane w drodze pisemnej
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 grudnia 2020 r.
  7. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą , których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidziana w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2018 r ,poz. 165 z póżn.zm.).