REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DO POBRANIA 

SŁOWNICZEK:

Sprzedawca – KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Harbutowicach, ul. Stara Droga 48, 43-430 Skoczów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000120605, NIP: 548-23-49-257, Kapitał zakładowy 5.000.000 zł.

Centrum Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.e-sklep.koh-i-noor.pl/kontakt.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta towarów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Zamówienie – wiążąca oferta kupna zawarta w Sklepie Internetowym zobowiązująca Klienta do zakupu zamówionego towaru na warunkach określonych w Sklepie Internetowym.

Umowa Kupna–Sprzedaży – złożone przez Klienta zamówienie i potwierdzone przez Sprzedawcę, zobowiązujące Klienta do zapłacenia i odbioru zamówionego towaru, a Sprzedawcę do jego wysłania bądź dostarczenia Klientowi.

Kurier InPost – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot świadczący usługi pocztowe i przewozowe, którego operatorem jest InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, numer NIP: 6793108059, numer REGON: 360781085, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, kapitał zakładowy w wysokości: 116 278 450,00 zł.

Kurier DPD – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot świadczący usługi przesyłania i doręczenia przesyłek, którego operatorem jest DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000 zł.

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, numer NIP: 6793108059, numer REGON: 360781085, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, kapitał zakładowy w wysokości: 116 278 450,00 zł.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Harbutowicach, przy ul. Stara Droga 48, 43-430 Skoczów, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. W Sklepie Internetowym tym podmiotem jest: First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, KRS 0000061293, NIP: 5260210429, Kapitał zakładowy: 120.150.500 zł, Kapitał wpłacony: 120.150.500 zł. First Data Polska S.A. jest Krajową Instytucją Płatniczą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług płatniczych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru UKNF pod numerem IP8/2013.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową e-sklep.koh-i-noor.pl.

Strona towarowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat towaru.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym;
  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;
  3. warunki składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich towarów;
  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

§2.Rejestracja w Sklepie Internetowym

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi:
  1. Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
  2. Przeglądanie historii zamówień;
  3. Zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  4. Korzystanie z kodów rabatowych;
  5. Dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
  6. Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i je zaakceptować.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Centrum Obsługi Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta towarów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zamówienia.
 9. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Sprzedawcę. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.
 11. Od decyzji Sprzedawcy o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Sprzedawcy. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, towarów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego materiału w Sklepie Internetowym, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, że dany materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 8 poniżej.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sprzedawca nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 7. Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Sprzedawcę za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego oraz informując, na czym polega naruszenie.
 8. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. 3 powyżej, obejmuje korzystanie przez Sprzedawcę z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym Sprzedawca jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Sprzedawcy, Sklepu Internetowego lub towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Udzielona Sprzedawcy licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Sprzedawca jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym).
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§4. Informacje o towarach

 1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia towaru);
  4. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  6. wybrać formę dostawy;
  7. wybrać płatność „Płatność przelewem”, „Płatność online” albo „Płatność przy odbiorze”– w zależności od wyboru formy płatności oraz dostawy, a następnie kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty̨”.
 3. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego towaru lub kategorii towarów, objętej jednym zamówieniem. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk towaru objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą Centrum Obsługi Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Sprzedawcę warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost.
  2. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 9. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sprzedawcę i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§6. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie towary zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „Przygotowanie w toku”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 niniejszego regulaminu.
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez towary statusu „Wysłane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Obsługi Klienta.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Obsługi Klienta.

§7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone:
  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia)
  2. przy odbiorze przedmiotu
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu, jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju towaru i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Formy płatności” w Sklepie Internetowym oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Klient nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski.
 5. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Sprzedawcę oraz jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedawcę.
 6. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane (Paczkomaty Inpost, firma kurierska): gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Formy płatności”).
 7. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 niniejszego regulaminu).
 8. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 10. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§8. Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany towar informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu InPost.
 3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sprzedawca może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Klient powinien odesłać reklamowany towar lub towary do Sprzedawcy z opisem reklamacji na adres Magazynu.
 4. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi cenę zapłaconą za towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru w stosunku do Klientów jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.
 5. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Sprzedający. Sprzedający prześle do Klienta opłacony list przewozowy odbioru towaru, na podstawie którego towar zostanie odesłany do Sklepu.

§10. Warunki gwarancji  

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta.
 2. W przypadku towaru, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować towar posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 niniejszego regulaminu.  

§11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  1. kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta;
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może w tym celu wydrukować wzór Formularza Odstąpienia od Umowy znajdujący się na stronie sklepu lub napisać odstąpienie od umowy własnoręcznie. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność (w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 5 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Ponadto jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient powinien zwrócić przedmiot zamówienia odsyłając go na adres Magazynu.
 7. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca informuje, że koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

§12. Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dostarczonej do Paczkomatu InPost;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny;
  4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu, Sprzedawca zwraca Klintowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności: na rachunek Klienta w banku lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
  1. z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej 
  2. przy odbiorze u kuriera lub w paczkomacie InPost
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.
 5. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

§13. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje towarowe – obniżające cenę towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie towaru;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu towarów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych towarów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy towar; Promocja obejmuje wszystkie towary znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie towarowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch towarów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie towary wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka towarów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych towarów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu towarów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę towarów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich towarów.

§14. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są przez KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Harbutowicach, ul. Stara Droga 48, 43-430 Skoczów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000120605, NIP: 548-23-49-257, Kapitał zakładowy 5.000.000 zł.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Obsługi Klienta.
 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny.
 4. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym.
 5. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.